Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Poradci

 

Mgr. Petr Šponiar - výchovný poradce pro ZŚ praktickou,

                                      ZŠ speciální a Praktickou školu

     - poskytuje žákům a rodičům radu a pomoc v obtížných situacích,

        ke kterým dochází ve školním prostředí

      - řeší výchovné problémy

      - v případě potřeby doporučuje a obstarává odbornou pomoc

      - zajišťuje diagnostickou činnost v oblasti kariérového poradenství

        ZŠ praktické /HAMET 2/

      - konzultuje řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků

         s asistentem pro sociokulturně znevýhodněné žáky s pracovníky

         OSPOD a dalšími odborníky

       - zajišťuje besedy a exkurze zaměřené na profesní orientaci a

       přípravu na povolání žáků

       - zpracovává plán práce výchovného poradce na školní rok

  

Mgr. Natálie Semeráková - školní metodik prevence rizikového chování

     - ve spolupráci s ostatními pedagogy vychovává žáky ke zdravému životnímu stylu

     - zajišťuje preventivní výchovné programy

     - stará se o zavádění prvků prevence do výuky jednotlivých předmětů

     - sleduje průběžně situaci ve škole, v případě potřeby poskytuje žákům

       a rodičům poradenskou službu

     - spolupracuje s okresním metodikem, psychologem a odbornými preventivními zařízeními

     - zajišťuje odborné a metodické materiály

Mgr. Beata Fišarová  - koordinátorka EVVO/enviromentální výchovy

     - zajišťují celoškolní aktivity zaměřené k EVVO

     - spolupracují a využívají služeb středisek a center ekologické výchovy

     - zajišťují vybavování školy metodickými materiály

     - vedou žáky k poznávání okolního prostředí

     - organizačně přispívají k ekologizaci školy /třídění odpadů, péče o zeleň/

     - zpracovávají program EVVO

Mgr. Pavel Jaroš - správce sítě ICT

     - zajišťuje provoz a běžnou údržbu školní počítačové sítě

     - obstarává programové vybavení výukovými programy

     - provádí úvodní zaškolení pedagogů k jednotlivým programům

     - vede zájmový počítačový kroužek

     - zpracovává plán rozvoje ICT ve škole

PREVENCE – INFORMACE O ŠIKANĚ

 Šikana – informace pro rodiče

 Co je to šikana?

 Šikana je, když  jednotlivec nebo skupina cíleně a opakovaně ubližuje jednotlivci nebo skupině, která se nemůže nebo neumí bránit.Vzorec šikany: NĚCO NEMÁM RÁD/A – NĚKDO MI TO ZAČNE DĚLAT – ŘEKNU, ABY TO NEDĚLAL/A/I – DĚLÁ / DĚLAJÍ TO DÁL

 Projevy šikany 

Fyzické projevy – bití, tahání za vlasy nebo oděv, vydírání, oloupení, poškozování věcí, sexuální obtěžování

Psychické projevy – nadávky, pomluvy, vyhrožování, ponižování, ignorování Kyberšikana – SMS, e-mail, internet 

     Šikana se může stupňovat:-  Na počátku bývají nenápadné „legrácky“, posměšky nebo třeba ignorování dítěte jeho spolužáky.  Později přichází fyzická agrese a přitvrzování manipulace.

     Se stupňováním agresivního chování se začíná postupně měnit postoj celé skupiny – třídy vůči agresorovi a i oběti. O dokonané šikaně se hovoří v momentě, kdy celá skupina přijímá normy agresorů, a tak se na šikaně nějakým způsobem podílí všichni. 

  Nebezpečí šikany

 Šikana je velmi nebezpečná.U oběti se mohou objevit dlouhodobé (i celoživotní) následky na duševním i tělesném zdraví. 

 Oběti šikany

 Obětí šikany se velmi často stávají děti, které se nějakým způsobem liší od ostatních. Ať už je to barva pleti, tělesné postižení nebo třeba jen jiný styl oblékání. Ale pozor: každý člověk se od ostatních nějakým způsobem odlišuje, a tak každý člověk se může stát obětí. Záminka šikanování se najde kdykoli. 

 Čeho si mají rodiče všímat

 Autor knihy „Bolest šikanování“, etoped a psychoterapeut Dr. Michal Kolář (problematikou šikanování se zabývá déle než dvacet let) uvádí tyto varovné signály: 

-         Za dítětem domů nedochází žádný spolužák, dítě nemá žádné kamarády. 

--         Dítě je zaražené, posmutnělé, nemluví o tom, co se děje ve škole. 

-           Špatně usíná, v noci se budí, zdají se mu hrůzostrašné sny.

-           Dochází k významnému zhoršení prospěchu, dítě je nesoustředěné, bez zájmu.

-          Často ho před odchodem nebo po příchodu ze školy pobolívá hlava, břicho…

-          Dítě častěji navštěvuje lékaře, objevují se neomluvené absence.

-          Dítě chodí do školy nebo ze školy oklikami.

-          Přichází domů s potrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich.

-          Často mu nevychází kapesné, požaduje další peníze

-          Dítě přichází domů vyhladovělé, i když dostává svačiny a obědy má zajištěny.

-          Nedokáže uspokojivě vysvětlit svá zranění.

-          Vyhrožuje sebevraždou nebo se o ni dokonce pokusí. 

     Tyto příznaky samy o sobě ještě nemusejí mnoho znamenat, čím více se jich však objevuje, tím obezřetnější by rodič měl být. Pozor!: Většina dětí nepřizná, obvykle ze strachu, učitelům ani rodičům, že jsou obětí šikany. Dokonce oběti šikany dříve nebo později začnou hledat vinu v sobě – tloušťku, brýle, výšku postavy, druh šatů, barvu vlasů, jakoukoliv odlišnost, dokonce i přednost nebo talent. 

 Pozor!: Stanou-li se děti svědky šikany, mívají kromě strachu také pocit spoluviny, přestože se šikany nezúčastnily. Vždy svým dětem naslouchejte a nezlehčujte, co vám vyprávějí. Snažte se přesně zjistit, co se dělo a kdo se zúčastnil, pomocí otázek: CO? KDO? KDE? KDY? JAK? PROČ? S KÝM? PROTI KOMU? Pokud dítě souhlasí, ať událost zachytí písemně nebo ji zapište sami. 

 Co mají rodiče udělat

 Neříkejte svým dětem, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Většinou na to nemají sílu a řešení to není. Jednejte bez prodlení sami, protože šikana sama od sebe obvykle nepřestává. Odhalení šikany bývá obtížné, proto je důležitá spolupráce rodičů se školou.

Postup by měl být následující:

1.      Rodiče informují  o podezření na šikanování třídního učitele případně dalšího pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně dochází.

2.      Informovaný učitel dále postupuje podle Krizového plánu pro řešení šikany, který je součástí Programu proti šikanování. 

                                                                              

  Šikana – informace pro žáky  

1. Co je to šikanování?

           Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci. 

       Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí    spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.

           Později se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem. 

2. Co mám dělat, když je mi ubližováno

        Rozhodnu se, zda budu řešit situaci A. sám nebo se B. někomu svěřím. 

A. SÁM:               1. když neudělám nic – nic se nezmění!              

                              2. naučím se říkat NE 

                              3. zavolám na Linku důvěry – tel. č.: 465 524 252        

                              4. vhodím oznámení do schránky důvěry  - vybírá ji metodik prevence - Mgr. Natálie Semeráková

 B. NĚKOMU TO ŘEKNU  

             - komu důvěřuji – učiteli, kamarádovi, metodikovi prevence, rodiči 

3. Co mám dělat, když je někomu ubližováno.  

      Nahlásím někomu, komu důvěřuji. Nikdo nemá právo druhému ubližovat! 

4. Postihy:

       napomenutí a důtka třídního učitele                 

       důtka ředitele školy                 

       snížení známky z chování                 

       převedení do jiné třídy           

       při závažnější situaci oznámení sociálnímu pracovníkovi, popř. Policii ČR

                              Sepsala Mgr. Natálie Semeráková

                                    (metodik prevence)                           

 

Poradci