Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

EVVO

Plán EVVO na rok 2015 - 2016 

 

Farma v Líšnici – exkurze na farmu, kde se žáci seznámí s domácími zvířaty (koně, poníci, králíci, ovce, holubi, morčata, pes, slepice, oslík…) a povozí se na koni.

Přednáška o významu chovu včel

Oprava budek pro ptáky

Krmení ptactva a kačen

ZOO Jihlava - výlet

„Den Země“ – význam tohoto dne a úklid v okol íškoly

Třídění odpadu, úklidové práce v okolí školy

„Den rozmanitých činností“ – každoroční akce, mezi žáky oblíbená, kdy si mohou vybrat činnosti na celé dopoledne z oblasti přírodovědné, sportovní či umělecké.

 

 

 

Plán EVVO na rok 2014 - 2015 

 

Obří akvárium v Hradci Králové - výlet

Přírodovědecký koutek v HK - exkurze

ZOO Olomouc – exkurze za cizokrajnými zvířaty, v předešlém roce měla u žáků velký ohlas

„Den Země“ – význam tohoto dne a sběr odpadu v okolí školy

„Den ochrany životního prostředí“

Krmení ptactva  –  do vlastnoručně vyrobených krmítek a budek

Třídění odpadu, úklidové akce v nejbližším okolí školy

„Den rozmanitých činností“- každoroční projekt naší školy s přírodovědeckou, uměleckou a sportovní tematikou. – žáci si sami zvolí činnosti, kterým se věnují celé dopoledne.

 

 

PLÁN EVVO NA ROK 2013/2014 

 

Projekt se zaměřuje na vzdělávání žáků v oblasti Enviromentální výchovy. Jeho součástí je rozvoj dětské fantazie, tvořivosti a pohybových schopností.

            Enviromentální výchova je nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu Sedmikráska, proto pro naše žáky pořádáme během školního roku některé akce zaměřené na ochranu životního prostředí.

            Projekt je určen žákům školy (základní škola speciální, základní škola praktická, praktická škola dvouletá a přípravný stupeň).

            Cílem těchto uvedených akcí je, aby žáci porozuměli vztahům člověka a životního prostředí, aby k životnímu prostředí byli ohleduplní, uvědomovali si podmínky života a možnosti jejich ohrožování, aby k životnímu prostředí byli ohleduplní a chránili ho. Pevně doufáme, že absolvováním akcí si žáci budou přírody více vážit a ochraňovat ji a nebudou ji ničit a znečišťovat.

 

Popis jednotlivých akcí

 1. „Den Země“

  Tato akce probíhá každý rok za účasti všech žáků naší školy. Žáci se postarají o úklid školní zahrady a okolí školy.

   

 2. „Sovy do školy“

  Zajímavá přednáška spojená s ukázkou různých živých sov.

   

 3. „ZOO Olomouc“

  V loňském školním roce měli žáci ze základní školy praktické možnost vidět  mnoho cizokrajných zvířat. V tomto školním roce bychom tuto návštěvu rádi umožnili i žákům ze základní školy speciální a praktické školy dvouleté.

   

 4. „Ekocentrum Oucmanice“

  Žáci naší školy se autobusovou dopravou dopraví do Ekocentra v Oucmanicích, kde bychom z bohaté nabídky využili některý ze vzdělávacích programů.

 

PLÁN EVVO NA ROK 2010/2011 

1. Obecné a dlouhodobé cíle v oblasti EVVO

     Všichni pracovníci školy se snaží, aby žáci:

- porozuměli souvislostem v biosféře, vztahům člověk a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí

-uvědomili si podmínky života a možnosti jejich ohrožování

- poznávali a chápali souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa

- pochopili souvislosti mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí

-získali znalosti, dovednosti a návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí

- se seznámili s modelovými příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích

- napomáhali rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí

- se seznámili s principy udržitelnosti rozvoje společnosti

- se učili hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajích e ekologických problémů

- se učili komunikovat o problémech životního protředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska

- vnímali život jako nejvyšší hodnotu

- cítili odpovědnost ve vztahu k biosféře, k ochraně přírodě a přírodních zdrojů

- pochopili význam a nezbytnost udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivu dalšího vývoje lidské společnosti

- byli aktivní, tvořiví, tolerantní, vstřícní a ohleduplní ve vztahu k prostředí

- se snažili o utváření zdravého životního stylu a o vnímání estetických hodnot prostředí

- se angažovali v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí

- přistupovali k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví vnímavě a citlivě

 

2. Zájmové vzdělávání žáků

     V oblasti EVVO se žáci Speciání základní školy a mateřské školy v Ústí nad Orlicí mohou účastnit těchto volnočasových aktivit:

- Turistický kroužek se zaměřením na poznávání přírody - náplní činnosti kroužku je pobyt v přírodě, hry v přírodě, jízda na kole a kolečkových bruslích, v zimě jízda na bruslích a lyžích. Při těchto aktivitách se děti nenásilně seznamují s přírodou a s její ochranou. 

- Výtvarný kroužek - inspirace z přídody, využití odpadového materiálu

- Fotografický kroužek - fotografování přírody 

 

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

     Školní koordinátor EVVO a ostatní pedagogové Speciální základní školy a mateřské školy v Ústí nad Orlicí se účastní vzdělávacích kurzů dle aktuální nabídky. Školní koordinátorka EVVO se zúčastnila 10. koference EVVO a začala v tomto školním roce studovat Specializační studium pro školní koordinátory EVVO.

4. Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO

A) Materiální zabezpečení

1. Učebnice: - učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu na 1. stupni ZŠ "S Martinem a Petem širým světem"

                   - učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu na 1. stupni ZŠ "Co Anička a Martin dovedou"

                   - "Ekologická výchova v mateřských a základních školách"

2. Příručky: - příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky - "Pojďme na to od lesa"

                   - "Přírodní parky Pardubického kraje"

                   - "Ruční papír vlastnoručně"

                   - "Žijeme spolu aneb jak na téma ochrany zvířat"

                   - "Kompostování - Ze země opět zpět"

                   - "Domalovánky"  

                   - "Lovy bez halali"

                   - "Tajemství-záhady-rekordy v přírodě"

                   - "Naší přírodou měsíc po měsíci"

                 - "Z pohádky do pohádky - Přírodovědné tvoření pro malé děti a jejich maminky" 

3. Časopisy - časopis pro ekogramotnost "Bedrník"

                    - časopis "Naše příroda"

                    - časopis pro ochranu přírody a krajiny "Veronica"

4. Pracovní listy 

 Vystřihni si motýla, Lesní čarování I, II, III, Lesní mimičarování anebo Lesní čarování pro nečtenáře, Zima v lese, Les a půda, Přírodní - zejména lesní kalendář na každý rok, omalovánky a pracovní listy  Rostliny v lese

5. Výukové programy, CD, DVD

Výukový program Terasoft -  Přírodověka, počítačový výukový program pro interaktivní tabuli - Lesní ekosystém, výukový videoprogram Rozmanitost přírody, DVD Botanické zahrady a skleníky, pracovní listy a CD Zvuky lesa

6. Výuková pomůcka

Mraveniště

7. Metodické materiály

 Sedm barev duhy, Zelený balíček, Odpadové karty

8. Soubor letáků 

Péče o společenská zvířata

9. Další materiály

Pexeso o odpadech, Kvarteto o odpadech, Černý Petr o odpadech, Lesní kvarteto - dřeviny, Omalovánky žížalky Žofky pro děti i pro rodiče 

B) Prostorové zabezpečení

- přírodní okolí školy /řeka, listnatý a jehličnatý les, louka, rybník/

- zahrada školy a zahradní altán

- záhonky a skleník určený k pracovnímu vyučování

- prostředí školy /třídy, počítačová učebna, dvě učebny  s interaktivní tabulí, videoučebna, kuchyňka/

C) Finanční zajištění

Na finanční podpoře EVVO se podílí:

- Pardubický kraj - prostředky získané z dotací - projekty

- Škola pro udržitelný život /program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory - projekt "Na kole ke škole"/

- rodiče žáků

- sponzorské dary

- SRPŠ  

5. Environmentálně vhodný provoz školy a školního areálu

Ve škole jsou zajištěna následující úsporná opatření: výměna většiny oken, těsnění, světla na WC fungující na čidla, úsporné zářivky, akulumulační kamna na noční proud /škola je velkoodběratelem firmy ČEZ/, pisoáry na čidla /úsporné splachování/, centrální vypínání počítačů a dalších spotřebičů, těsnění kohoutků, ekologicky šetrné čisticí prostředky, likvidace tříděného odpadu /svozové firmy/, úsporné spotřebiče, částečné zateplení budovy, energetické hlídky /zhasínají světla o přestávce/, krátké větrání, využití recyklovaného papíru, kompost na zahradě školy, využití dešťové zálivky při zalévání, osvěta - plakáty a nástěnky. 

     V současné době jsou ve škole tyto nádoby na tříděný odpad:

- stohovatelné nádoby s odklápěcím víkem /papír, plast, sklo/

- pevné kovové sběrné nádoby /papír, plast, sklo, nápojové kartony/

- kovové stojany na pytle /papír, plast, sklo/

- pojízdné nádoby /plast, nápové kartony/

-  kontejner na papír

- dva papírové kontejnery na baterie

- plastová nádoba na vysloužilá elektrozařízení 

     Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní. Cílem tohoto projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V rámci jednoho z úkolů žáci vyráběli boxy na použité baterie a získali druhé místo v kategorii Speciální a praktické školy. 

6. Propojení EVVO s výukou

Základní škola speciální

Environmentální výchova je průřezové téma, které se dá snadno vnést do každého vyučovacího předmětu. Pedagogové, kteří ve třídách vyučují podle vzdělávacího programu přípravného stupně pomocné školy a vzdělávacího programu pomocné školy, naplňují obecné a dlouhodobé cíle plánu EVVO formou:

- naučných a poznávacích vycházek do přírody

- účasti na pobytech v přírodě, turistických, sportovních a dalších akcí

- úklidových akcí v nejbližších okolí školy

- péče o květinovou výzdobu třídy, školy a školní zahrady

- pěstování zeleniny na školním pozemku

- třídění odpadu

- sběru starého papíru

- sběru baterií a vysloužilých elektrospotřebičů /program Recyklohraní/

- krmení ptactva

- připomenutí si s žáky ekologických dat v kalendáři /Den Země, Den vody, Den životního prostředí, Den stromů/

- výstav výtvarných prací z přírodnin nebo z odpadového materiálu

- práce s didaktickými pomůckami, které jsou volně přístupné ve sborovně

Základní škola praktická

     Environmentální výchova je průřezové téma, které se dá snadno vnést do každého vyučovacího předmětu a výchovy. Pedagogové, kteří vyučují podle vzdělávacího programu zvláštní školy a Školního vzděllávacícho programu Sedmikráska, naplňují plán EVVO stejnými způsoby jako v základní škole speciální, ke kterým  doplní následující: 

- výroba krmítek pro ptáky

- diskuse se žáky na témata globálních ekologických problémů /globální oteplování, ozonové vrstva, nedostatek pitné vody, obnovitelné zdroje energie, kácení deštných pralesů, kyselé deště, konzumní společnost versus odpady a mnoho dalších/

7. Informační zdroje EVVO

-         www.ekovychova.cz, www.paleta.cz, www.recyklohrani.cz, www.asekol.cz, www.ecobat.cz, www.ekokom.cz, www.ekolamp.cz,  www.terezanet.cz,  www.msmt.cz, www.ekopobyt.cz, www.ekokatalog.cz, www.pavucina-sev.cz, www.ekodomov.cz, www.biosance.cz, www.cenie.cz, www.asrnika.cz, www.veronica.cz, www.ekowatt.cz, www.seven.cz, www.ekokurs.cz, www.enviport.cz, …

- metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů - M.R.K.E.V.

Výše uvedené zdroje se využívají ve všech předmětech, jelikož se environmentální výchova prolíná celým vzděláváním. 

8. Spolupráce školy s okolím

Speciální základní škola a mateřská škola Ústí nad Orlicí v rámci EVVO dlouhodobě spouprácuje:

1. s Ekocentrem Paleta Pardubice /konference EVVO, školní, materiální podpora, poradní centrum,.../

2. s pobytovým střediskem ekologické výchovy v Oucmanicích /každý rok využíváme nabídky výukových progranů a vybraných programů se účastníme/

3. s MÚ v Ústí nad Orlicí /poradenská činnost, poskytování materiálů s tematikou EVVO,.../

4. s firmou Ekola České Libchavy s.r.o.

5. se sběrným dvorem Ústí nad Orlicí - škola využívá přistavené velkoobjemové kontejnery k odvozu příslušného odpadu

6. s rodiči žáků

7. se školami sdruženými v síti M.R.K.E.V., se školami a školskými zařízeními podobného typu v regionu

8. s p. Věrou Malátkovou ze záchytné stanice Charlie Česká Třebová

9. se Záchannou stanicí a ekocentrem Pasíčka

9. Průřezové téma Environmentální výchova

     Při vyučování, ale i v mimoškolní činnosti se pracovníci školy snaží o včlenění tohoto průřezového tématu do všech činností žáků. Průřezové téma environmentální výchova jeho tématické okruhy -  Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí - je vřazeno do jednotlivých předmětů ŠVP /viz charakteristika školního vzdělávacího plánu - Začlenění průřezových témat do jednotlivých ročníků na 1. a 2. stupni/ a do projektů školy.

10. Ekologicky zaměřené akce a pobyty na školní rok 2010/2011

Podzim 2010 /září, říjen, listopad/

- 10. konference EVVO Pardubice

- výlet na smyslově naučnou stezku Údolím Skuhrovského potoka

- "Ježek"- paní Věra Malátková ze záchranné stanice Charlie z České Třebové dětem představí ježky, jak vypadají, kde  žijí, čím se živí, jak stráví zimu apod.

Zima 2010/2011 /prosinec, leden, únor/

- ZOO Dvůr Králové nad Labem

- krmení ptactva - žáci nosí krmení pro ptáky do vlastnoručně vyrobených krmítek

- pozorování kačen na řece

- výstava plazů - žáci se dozvědí základní informace o způsobu života plazů, jaké druhy plazů žijí v České republice a budou mít možnost i přímého kontaktu s plazy.

Jaro 2011 /březen, duben, květen/

- "Seznam se s žábou" - výukový program zaměřený na život a potřebu ochrany žab

- "Den Země" - význam tohoto dne a sběr odpadu v okolí školy

- "Den rozmanitých činností" - každoroční projekt naší školy s přírodovědnou, uměleckou a sportovní tématikou. Žáci si zvolí jednu až dvě volitelné činnosti a té se věnují jedno vyučovací dopoledne. Zároveň proběhne v naší škole Den otevřených dveří. 

 

 

 

 

 

 

EVVO